Mijn naam is Ed Roso. Mijn ouders zijn beiden in Nederlands-Indië geboren en begin jaren 50 naar Nederland gekomen. Ik ben geboren en getogen in Den Haag. Een stad met een historische band met Nederlands-Indië en waar een grote groep gerepatrieerden terecht is gekomen.

Ik ben sinds langere tijd werkzaam voor Stichting Pelita. Allereerst ben ik begonnen als sociaal rapporteur voor de Wetten voor Oorlogsgetroffenen. Daarna ben ik lange tijd als maatschappelijk werker actief geweest.

Thans ben ik trainer en programmaontwikkelaar bij het scholingsprogramma Djalan Pienter. Ook ben ik als sociaal dienstverlener werkzaam. In 2012 ben ik samen met een aantal collega’s van Stichting Pelita en Woonzorgcentrum Raffy (in samenwerking met In voor Zorg van het ministerie van VWS) betrokken geweest bij het ontwikkelen van dit eerdergenoemde scholing programma, ten behoeve van Indische en Molukse Senioren.

De concrete kennis en ervaring die beide organisaties in de loop der jaren hadden opgedaan, werden gebundeld. Een gedegen scholingsprogramma werd een feit en we konden onze cultuurspecifieke en context gebonden kennis met professionals en vrijwilligers delen. De opgedane kennis en handvatten geeft je als beroepskracht of vrijwilliger tools en inzicht. Ervaring leert ons, dat wanneer cursisten de scholing doorlopen hebben, zij zaken waar zij in de praktijk tegenaan lopen en die vragen oproepen, zij die kunnen duiden en begrijpen. Men
kan nu gerichter handelen. De zorgverlener kan een oudere de aandacht en zorg geven die bij de belevingswereld van de cliënt past.

Ik vind het belangrijk dat eenieder die met onze ouderen werkt, inhoudelijke kennis over onze doelgroep moet hebben. Deze groep ouderen heeft een specifieke historische, culturele en sociale achtergrond. Deze complexe ‘bagage’ kan het werken met deze groep ouderen bemoeilijken. Dat kan bijvoorbeeld doorwerken in de communicatie en interactie met de cliënt. De scholing Djalan Pienter kan verdieping brengen. Als hulpverlener en trainer, en komende uit de doelgroep, wil ik mijn kennis daarom graag delen.