Stappenplan cultuurspecifieke ontmoeting

Stappenplan om te komen tot een cultuurspecifieke ontmoeting

In de projectfase heeft Djalan Pienter samen met Woonzorgcentrum Humanitas, locatie de Evenaar in Rotterdam, de stappen doorlopen om te komen tot een cultuurspecifieke ontmoeting. Hierbij blijkt dat het toeleiding traject waarin de eerste contacten worden gelegd met de sleutelfiguren, het sociale netwerk en de ouderen zelf van groot belang is. Tegelijkertijd wordt in de gaten gehouden of er binnen de instelling, op verschillende niveaus binnen de organisatie, draagvlak is om een dergelijke ontmoeting te organiseren en uit te werken tot een structureel zorgaanbod. Tijdens het toeleiding traject worden signalen van zorgvragen opgevangen en opgepakt om de volgende stappen te kunnen zetten.

Praktijkervaring wijst uit dat bij Indische en Molukse ouderen pas in een laat stadium duidelijk wordt dat meer zorg nodig is. De trotse cultuur en de opvang door de eigen gemeenschap kan de noodzaak voor intensievere zorg lange tijd maskeren. Door deze ouderen een ontmoetingsactiviteit aan te bieden waarin zij de eigen taal kunnen spreken en de sfeer en bejegening herkenbaar zijn, voelen zij zich veiliger en prettiger en uiten zij zich gemakkelijker. Door meer te investeren in hun welzijn, kunnen deze ouderen bijvoorbeeld langer thuis wonen. Vaak wordt daarmee ook voorkomen dat deze specifieke groep ouderen een beroep op zwaardere zorgvormen moeten doen of extra ziek in een intramurale setting terechtkomt.

bron: www.invoorzorg.nl

Welke stappen zijn van belang in het toeleiding traject?:

  • Neem zeker een jaar de tijd voor de eerste stappen van het toeleiding traject.
  • Breng de motivatie om te komen tot een cultuur specifieke ontmoeting van de instelling en van de doelgroep in kaart.
  • Maak kennis met meerdere sleutelfiguren en maak van te voren duidelijk wat je gezamenlijk met hen wilt bereiken. Iemand die de taal spreekt en deel uitmaakt van de doelgroep hoeft niet de juiste sleutelfiguur te zijn.
  • Maak een sociale kaart van het netwerk van de doelgroep. Vraag hierbij ondersteuning van sleutelfiguren .
  • Verdiep je in de cultuur en de geschiedenis van de doelgroep. Hier wordt niet een uitgebreide studie mee bedoeld, maar kennis over een aantal belangrijke gebeurtenissen draagt bij aan een goede eerste kennismaking.
  • Maak een uitgebreide procesbeschrijving vanaf het eerste contact tot en met de evaluatie van de eerste ontmoetingsbijeenkomst.
  • Zoek niet alleen naar culturele verschillen maar ook naar overeenkomsten.
  • Bedenk dat onderdelen van cultuurspecifieke zorg goed inzetbaar zijn voor meerdere bewoners dan alleen die tot de doelgroep behoren.

Over de genoemde items kan Djalan Pienter u uitgebreid informeren en adviseren. Indien u een cultuurspecifieke ontmoeting overweegt, een impuls wilt geven, of wilt door ontwikkelen tot een structureel zorg- en welzijnsaanbod, neem dan gerust contact met ons op.